ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 (NCT12) Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products (12/07/2565)

คำสั่งสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งบรรณาธิการ รองบรรณธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 (15/02/2565)

รายนามสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารสมาคมพิษวิทยาฯผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม และ เหรัญญิกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565-2566 (25/10/2564)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน 🤝 ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ, อุปนายก, และเหรัญญิก วาระประจำปี พ.ศ 2565 - 2566 (21/10/2564)

นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยและประธานวิชาการร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย​ประจำปี​ 2564 (19/10/2564)

รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (15/10/2564)

การเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกสมาคม และ เหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (04/10/2564)

รายนามสมาชิกผู้มาใช้สิทธิในการเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม และ เหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (04/10/2564)

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 11 (NCT11) Toxicology and safety concern towards pandemic era (15/07/2564)

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และเข้าฟังบรรยายพิเศษในการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (22/10/2563)

คำสั่งแต่งตั้งกก.บริหารสมาคมพิษวิทยาฯ พ.ศ.2563-2564 เพิ่มเติม (08/08/2563)

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาฯ พ.ศ.2563-2564 ฉบับที่ 1 (08/08/2563)

คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการ รอง และ ผู้ช่วย วารสารพิษวิทยาไทย พ.ศ.2563-2564 (08/08/2563)

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 (NCT10) Toxicology and COVID-19 (04/08/2563)

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ได้ที่ “วารสารพิษวิทยาไทย (Thai Journal of Toxicology)” ในรูปแบบใหม่ (08/06/2563)

ด่วน! ขอเชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตําแหน่งนายก อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยประจําปี 2563-2564 (10/09/2562)

ด่วน! เสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขยายเวลาถึง 31 กค. 2562 นี้ (12/07/2562)

เชิญส่งผลงานนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าแข่งขันชิงโล่และเงินรางวัลจากสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (02/07/2562)

The 9th National Conference in Toxicology (NCT9) (06/06/2562)

The 9th National Conference in Toxicology (NCT9) (06/06/2562)

การแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ด้านการบริโภคเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (20/07/2560)

(**New**) The 8th National Conference in Toxicology (NCT8) (06/07/2560)

Th 7th National Conference in Toxicology (NCT7) (23/06/2559)

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (20/07/2558)

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 5 : เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสารเคมี (Green Technology and Chemical Safety) (05/02/2556)

เลื่อนกำหนดการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (NCT4) (24/10/2554)

สมาชิกที่ไม่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อสมาชิกให้ติดต่อ ฝ่ายเลขาธิการสมาคม (02/08/2553)

ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards: ICSCs (13/07/2553)

แอลกอฮอล์และฟอร์มาลดีไฮด์ (02/10/2552)

ความหมายของพิษวิทยา (01/10/2552)