ข่าวสาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ด้านการบริโภคเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  
(**New**) The 8th National Conference in Toxicology (NCT8)
Toxicology in Thailand 4.0 วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง MR 218-219 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  
สมาชิกที่ไม่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อสมาชิกให้ติดต่อ ฝ่ายเลขาธิการสมาคม
ที่ email: tsthq@thaitox.org เพื่อยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกของท่าน
  
ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards: ICSCs
ขอเผยแพร่ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards: ICSCs ฉบับภาษาไทย บนเว็บไซต์
  
แอลกอฮอล์และฟอร์มาลดีไฮด์
กรมสรรพสามิตแจ้งว่าในปี 2524 คนไทยดื่มสุรา 453 ล้านขวด สุราที่ดื่มกันทั่วไปได้จากการหมักข้าวและผลไม้ต่างๆ แต่ปรากฏมีการหมักสุราเถื่อน โดยดักแปลงวิธีใช้สารต่างๆ มาผสมด้วย...
  
ความหมายของพิษวิทยา
พิษวิทยา (อังกฤษ:Toxicology มาจากคำว่า toxicon และ logosในภาษากรีก) เป็นการศึกษาอาการ กลไกการรักษา และการตรวจสอบความเป็นพิษทางชีววิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพิษกับคน...
  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]