เชิญส่งผลงานนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าแข่งขันชิงโล่และเงินรางวัลจากสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

 

 

 

นวัตกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Thailand 4.0 innovation with agricultural waste for environmentally friendly)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลจากสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย โดยผลงานที่ผ่านรอบชิงชนะเลิศจะถูกนำเสนอในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562

 
ผู้จัด
1. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (Thai Society of Toxicology)

2. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center)

3. สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (The Council of Scientific and Technological Association of Thailand)

 
 รูปแบบกิจกรรม

การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถทดแทนวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครเข้าแข่งขันออกแบบผลงานทีมละ 1 ผลงาน ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาจะคัดเลือกผู้เข้ารอบเพื่อชิงรางวัลเงินสดและโล่รางวัลจำนวน 3 ผลงาน

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม 2-3 คน อายุระหว่าง 16-30 ปี

 
 การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

สมัครผ่าน

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อทีม และชื่อสมาชิกของทีมพร้อมระบุวัน เดือน ปีเกิด

2. ข้อมูลนวัตกรรมผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ภาพผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้น แนวคิด การนำไปใช้ประโยชน์ งบประมาณในการผลิต (โดยประมาณ)

3. ไฟล์คลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานที่พัฒนาขึ้นความยาวไม่เกิน 3 นาที
4. ระบุยืนยันว่าเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นเองมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น

ส่งภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (ขยายเวลา)

 
 กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีจานวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน (ไม่จากัดเพศ) อายุระหว่าง 16– 30 ปี

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบผลงานนวัตกรรมต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถทดแทนวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. กำหนดส่งผลงานทีมละ 1 ผลงาน เท่านั้น

4.  ผลงานที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถผลิตได้จริงในงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป

5. ระบุ แนวคิด การนำไปใช้ประโยชน์ และงบประมาณในการผลิต (โดยประมาณ)

6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดทำรายละเอียดผลงานพร้อมคลิปวิดีโอโดยมีความยาวไม่เกิน  3 นาที

 
 การตัดสินการแข่งขัน

1. การพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

-          แนวคิดการออกแบบ

-          ส่วนประกอบหลักของนวัตกรรมเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

-          สามารถทดแทนวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-          สามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดได้จริง

 

2. ตัคสินเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ แล้วทำการคัดเลือกทีมเพื่อรับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย อย่างละ 1 รางวัล

 
 รางวัล
-รางวัลชนะเลิศ

เงินสด 30,000 บาท (ทีม) พร้อมโล่รางวัล (ทีม) และ ใบประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

- รางวัลรองชนะเลิศ

เงินสด 15,000 บาท (ทีม) พร้อมโล่รางวัล (ทีม) และ ใบประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

- รางวัลชมเชย

เงินสด 9,000 บาท (ทีม) พร้อมโล่รางวัล (ทีม) และ ใบประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

 
ประกาศผล

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำเสนอในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562

 
ผู้ประสานงานโครงการ: นางสาวชฎามาศ พรหมคำ ติดต่อ โทร. 028002380 ต่อ 328 หรือ 0864455435
อีเมล์: tsthq@thaitox.org

สมัครผ่านเว็บไซต์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsIoYxQkPw2PjWynb2T89mZ5hPrTqxWJevc-WDWjmxcrqAag/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 

ดาวน์โหลด: โปสเตอร์