ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และเข้าฟังบรรยายพิเศษในการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

 

ดาวน์โหลดเอกสาร:

คำสั่งสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (NCT10)
จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย กำหนดการ และ แบบตอบรับ