การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 6
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

The 6th National Conference in Toxicology (NCT6)
“Toxicology Development in ASEAN”

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ Windsor Suites and Convention Hotel สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

จัดโดย
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมพิษวิทยาคลินิกและ ชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย
Thailand LAB 2015

Web site: http://www.thaitox.org/NCT6