การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 5 : เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสารเคมี (Green Technology and Chemical Safety)

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 5

"เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสารเคมี

(Green Technology and Chemical Safety)

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.. 2556 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จ. กรุงเทพฯ

ณ ห้อง Meeting room 211-213 ชั้น 2

 

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพิษวิทยาคลินิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (NCT 5) ภายในงาน 2nd Chemical International Expo Thailand โดยมี theme ของการประชุมวิชาการคือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสารเคมี (Green Technology and Chemical Safety)” ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จ. กรุงเทพฯ ณ ห้อง meeting room 211-213 ชั้น 2  ขอเิชิญท่านเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

อัตราค่าลงทะเบียน (อัตรานี้ภายใน 5 มีนาคม 2556

สมาชิกของสมาคมฯ*         600 บาท

ผู้สนใจทั่วไปอัตรา             700 บาท

นักศึกษาอัตรา                  500 บาท

หมายเหตุ   * สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาคลินิก และชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางเอง ซึ่งอัตราการลงทะเบียนเป็นไปตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังเลขที่ กค. 0409.7/. 29 และโปรดส่งแบบลงทะเบียนกลับมาตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมของท่าน

          การนำเสนอผลงานวิจัย

          หากท่านประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัยสามารถส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมแบบ oral presentation มายังฝ่ายวิชาการ เพื่อผ่านกระบวนการ review โดยฝ่ายวิชาการการประชุม กำหนดส่งบทคัดย่อภายใน 1 มีนาคม 2556 ที่ email: suleesa@yahoo.com 

เอกสารดาวน์โหลด

 หนังสือเชิญประชุม
 (ร่าง) กำหนดการประชุม
 แบบลงทะเบียน
 แบบส่งบทคัดย่อ (abstract)