เลื่อนกำหนดการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (NCT4)

เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการประชุม "การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4"

 
เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4
 
เนื่องด้วยปัญหาสภาวะน้ำท่วมขณะนี้ส่งผลกระทบให้ทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมหานครอาจมีอุปสรรคในการเดินทางและเกิดความไม่สะดวกหลายประการ
ดังนั้นคณะกรรมการจัดการประชุมจึงเห็นสมควรเลื่อนการจัดประชุมจากกำหนดการเดิมคือ
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2554 ออกไปก่อน หากกำหนดวันใหม่แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
 
 
ผศ. ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่
เลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุม NCT 4
เลขาธิการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย