สมาชิกที่ไม่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อสมาชิกให้ติดต่อ ฝ่ายเลขาธิการสมาคม

 สมาชิกที่ไม่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อสมาชิกให้ติดต่อ ฝ่ายเลขาธิการสมาคมที่ email: tsthq@thaitox.org เพื่อยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกของท่าน