ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards: ICSCs

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี ได้พัฒนา ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards: ICSCs ฉบับภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับ International Chemical Safety Cards: ICSCs ที่่พัฒนาขึ้นโดยโครงการระหว่างประเทศว่าด้าวยความปลอดภัยทางด้านสารเคมี (IPCS) โดยความร่วมมือขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  องค์การสิ่งแวดล้อมแ่หงสหประชาชาติ (UNEP) และองค์การอนามัยโลก (WHO)  ร่วมกับคณะกรรมาธิการประชาคมแห่งสหภาพยุโรป (Commission of the European Communities) จำนวน 1 เล่ม คือ เล่มที่ 3 (ICSCs 0201-0300) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลด e-book ได้ที่เมนู ดาวน์โหลด และสืบค้นจากฐานข้อมูลได้ที่ ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp