ความหมายของพิษวิทยา

พิษวิทยา (อังกฤษ:Toxicology มาจากคำว่า toxicon และ logosในภาษากรีก) เป็นการศึกษาอาการ กลไกการรักษา และการตรวจสอบความเป็นพิษทางชีววิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพิษกับคน หัวข้อหลักของความเป็นพิษของสารเคมีคือปริมาณของการได้รับสาร (dose) มันจะเป็นการปลอดภัยอย่างยิ่งถ้าจะบอกว่าสารเคมีทั้งหมดเป็นพิษ ดังคำที่พาราเซลซัส (Paracelsus) บิดาแห่งวิชาพิษวิทยากล่าวว่า"ปริมาณเป็นตัวกำหนดพิษของสารเคมี" พาราเซลซัสมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่16เป็นคนแรกที่อธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณและชนิดของสารเคมีที่เป็นพิษ สารเคมีหลายตัวเป็นพิษทางอ้อมเช่น เมทธานอล(methanol) หรือ แอลกอฮอลไม้ ("wood alcohol") เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารพิษ ฟอร์มาดิไฮด์ (formaldehyde) ที่ ตับ (liver) ยา หลายตัวก็เป็นพิษที่ตับ แบบเดียวกันนี้เช่น พาราเซตามอล(paracetamol)