วารสารพิษวิทยาไทย

 

2016
TJT vol 31 2559 no.1 (31-1)

  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 
2015
TJT vol 30 2558 no.2 (30-2)

  
TJT vol 30 2558 no.1 (30-1)

  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 
2014
TJT vol 2558 no.1-2 (29-1-2)

  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 
2013
TJT vol 2557 no.2 (28-2)

  
TJT vol 2556 no.1 (28-1)

  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 
2012
TJT vol 2555 no.1 (27-1)

  
TJT vol 2555 no.2 (27-2)

  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 
2011
TJT vol 2554 no.1 (26-1)

  
TJT vol 2554 no.2 (26-2)

  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 
2010
TJT vol 2553 no 1
วารสารพิษวิทยาไทยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพิษวิทยาให้แก่สมาชิกและผู้สนใจมาในปีนี้เป็นปีที่ 25 แล้ว
  
TJT vol 2553 no 2
การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ (National Conference in Toxicology; NCT) ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมี Theme การประชุมของปีนี้ คือ วิกฤตด้านพิษวิทยากับการพัฒนาประเทศไทย (Crtical Issue in Toxicology and Thailand Development)
  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 
2009
TJT vol 2552 no 1
ความเสี่ยงของสารใดๆ หมายถึงความเป็นไปได้ที่คนจะได้รับอันตรายเจ็บป่วย หรือเป็นโรคจากการได้รับสารนั้นๆ อาทิ สารเคมี รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง
  
TJT vol 2552 no 2
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ ๒๕ ปี(ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๖) สมาคมฯ จึงถือเป็นฤกษ์ดีงามและได้พัฒนาการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเป็น “การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (The First National Conference in Toxicology)” โดยความร่วมม
  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 
2008
TJT vol 2551 no 2
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๖ และครบรอบ๒๕ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ การดำเนินงานของสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านพิษวิทยาทั้งในหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน มาตลอดเวลาที่ผ่านมา
  
TJT vol 2551 no 1
วารสารพิษวิทยาไทยได้ออกมาถึงปีที่ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมกับการครบรอบ ๒๕ ปี ของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ดังนั้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ของสมาคมฯ จึงถือเป็นวาระพิเศษ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสมาคมพิษวิทยาคลินิก และชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย
  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]