NEWS
EVENT & ACTIVITY
KNOWLEDGE MANAGEMENT
DOWNLOADS
MEMBER
WEBBOARD
LINKS
 
MEMBER
User:
Pwd:
  New Member
  Forgot Password
 
International Union of Toxicology
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโภชนาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
National Cancer Institute
The International Agency for Research on Cancer
Society of Toxicology
International Atomic Energy Agency
    

 

 
 
อาหารกับการป้องกันมะเร็ง: บทสรุปจากรายงานการวิจัย
รูปแบบการบริโภคอาหาร การดื่ม การออกกำลังกาย รวมทั้งส่วนประกอบของร่างกาย (bodycomposition) ที่แตกต่างกันของคนเชื้อชาติเดียวกันแต่ย้ายถิ่นพำนักไปอยู่ในภูมิภาคต่างๆ มีผลต่ออุบัติการณ์ของมะเร็งที่แตกต่างกันทั้งนี้ มีการยืนยันผลโดยการศึกษากลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ
กรดเบนโซอิก; วัตถุกันเสียที่นิยมใช้ในอาหาร
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต เป็นวัตถุกันเสียที่มีประวัติการใช้มานานในปี พ.ศ.2487 (ค.ศ.1875) ได้ใช้กรดเบนโซอิกเพื่อทดแทนการใช้กรดซาลิซิลิก กรดเบนโซอิกนี้สามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ลูกพรุน แครนเบอรี่ อบเชยและกานพลู...
แคดเมียม ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมกับการเกิดมะเร็ง
คนทั่วไปได้รับแคดเมียมจากอาหาร เพราะแคดเมียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแล้วกระจายอยู่ในบรรยากาศ แคดเมียมรั่วไหลจากการทำเหมือง แคดเมียมจากปุ๋ยเคมีหรือของเสียที่นำมาทำปุ๋ยหมักต่างก็ปนเปื้อนลงสู่ดิน ...
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 4 ระดับ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” (Biosafety Guidelines) สำหรับการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ...
    

 

 

 

 

 

สืบเนื่องจากการประชุม FAPA ครั้งที่ 8 ณ เมืองเซอูล ประเทศเกาหลี รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา  นายกสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธานชั่วคราว Asian Society of Toxicology ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ทางพิษวิทยาที่ประเทศเกาหลีในปี 2527 ดังนั้นท่านจึงได้เชิญนักพิษวิทยาจากสถาบันต่างๆ มาประชุมเพื่อปรึกษาถึงการสร้างสถานภาพของนักพิษวิทยาในประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2525 โดยมี ผศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการ จากการประชุมรวม 3 ครั้งของนักพิษวิทยาจำนวน 23 ท่าน (ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย) ได้มีความเห็นในการสร้างสถานภาพของนักพิษวิทยา  ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันโดยการจัดให้มีสถาบันกลางในรูปแบบของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยขึ้น ...

 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ได้ที่ “วารสารพิษวิทยาไทย (Thai Journal of Toxicology)” ในรูปแบบใหม่
ซึ่งมีรายละเอียดรวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มการใช้งานสำหรับวารสารพิษวิทยาไทย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค.) 2563 เป็นต้นไป
ด่วน! ขอเชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตําแหน่งนายก อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยประจําปี 2563-2564
ภายใน 20 กันยายน 2562
ด่วน! เสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขยายเวลาถึง 31 กค. 2562 นี้
เชิญส่งผลงานนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าแข่งขันชิงโล่และเงินรางวัลจากสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำเสนอในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562
    
 
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์การประชุม ASIATOX2018 ในการประชุม 43JSOT ที่ เมือง Nagoya, Japan ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์การประชุม ASIATOX2018 ในการประชุม 43JSOT ที่ เมือง Nagoya, Japan ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559
โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
จัดโดยสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 ห้องประชุม 5209 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
ภาพกิจกรรม อุปนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ ออกบูทประชาสัมพันธ์การประชุม The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8CTDC)
เลขาธิการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุม 8CTDC ในที่ประชุม ASIATOX V
    

 

 

 

x