NEWS
EVENT & ACTIVITY
KNOWLEDGE MANAGEMENT
DOWNLOADS
MEMBER
WEBBOARD
LINKS
 
MEMBER
User:
Pwd:
  New Member
  Forgot Password
 
International Union of Toxicology
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโภชนาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
National Cancer Institute
The International Agency for Research on Cancer
Society of Toxicology
International Atomic Energy Agency
    
การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 (NCT10)
 
 
อาหารกับการป้องกันมะเร็ง: บทสรุปจากรายงานการวิจัย
รูปแบบการบริโภคอาหาร การดื่ม การออกกำลังกาย รวมทั้งส่วนประกอบของร่างกาย (bodycomposition) ที่แตกต่างกันของคนเชื้อชาติเดียวกันแต่ย้ายถิ่นพำนักไปอยู่ในภูมิภาคต่างๆ มีผลต่ออุบัติการณ์ของมะเร็งที่แตกต่างกันทั้งนี้ มีการยืนยันผลโดยการศึกษากลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ
กรดเบนโซอิก; วัตถุกันเสียที่นิยมใช้ในอาหาร
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต เป็นวัตถุกันเสียที่มีประวัติการใช้มานานในปี พ.ศ.2487 (ค.ศ.1875) ได้ใช้กรดเบนโซอิกเพื่อทดแทนการใช้กรดซาลิซิลิก กรดเบนโซอิกนี้สามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ลูกพรุน แครนเบอรี่ อบเชยและกานพลู...
แคดเมียม ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมกับการเกิดมะเร็ง
คนทั่วไปได้รับแคดเมียมจากอาหาร เพราะแคดเมียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแล้วกระจายอยู่ในบรรยากาศ แคดเมียมรั่วไหลจากการทำเหมือง แคดเมียมจากปุ๋ยเคมีหรือของเสียที่นำมาทำปุ๋ยหมักต่างก็ปนเปื้อนลงสู่ดิน ...
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 4 ระดับ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” (Biosafety Guidelines) สำหรับการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ...
    

 

 

 

 

 

สืบเนื่องจากการประชุม FAPA ครั้งที่ 8 ณ เมืองเซอูล ประเทศเกาหลี รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา  นายกสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธานชั่วคราว Asian Society of Toxicology ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ทางพิษวิทยาที่ประเทศเกาหลีในปี 2527 ดังนั้นท่านจึงได้เชิญนักพิษวิทยาจากสถาบันต่างๆ มาประชุมเพื่อปรึกษาถึงการสร้างสถานภาพของนักพิษวิทยาในประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2525 โดยมี ผศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการ จากการประชุมรวม 3 ครั้งของนักพิษวิทยาจำนวน 23 ท่าน (ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย) ได้มีความเห็นในการสร้างสถานภาพของนักพิษวิทยา  ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันโดยการจัดให้มีสถาบันกลางในรูปแบบของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยขึ้น ...

 
คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการ รอง และ ผู้ช่วย วารสารพิษวิทยาไทย พ.ศ.2563-2564
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาฯ พ.ศ.2563-2564 ฉบับที่ 1
คำสั่งแต่งตั้งกก.บริหารสมาคมพิษวิทยาฯ พ.ศ.2563-2564 เพิ่มเติม
การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 (NCT10)
The 10th National Conference in Toxicology (NCT10) “Toxicology and COVID-19” วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ได้ที่ “วารสารพิษวิทยาไทย (Thai Journal of Toxicology)” ในรูปแบบใหม่
ซึ่งมีรายละเอียดรวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มการใช้งานสำหรับวารสารพิษวิทยาไทย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค.) 2563 เป็นต้นไป
    
 
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์การประชุม ASIATOX2018 ในการประชุม 43JSOT ที่ เมือง Nagoya, Japan ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์การประชุม ASIATOX2018 ในการประชุม 43JSOT ที่ เมือง Nagoya, Japan ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559
โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
จัดโดยสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 ห้องประชุม 5209 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
ภาพกิจกรรม อุปนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ ออกบูทประชาสัมพันธ์การประชุม The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8CTDC)
เลขาธิการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุม 8CTDC ในที่ประชุม ASIATOX V
    

 

 

 

x