ภาพกิจกรรม งานประชุม ASIATOX V

.

นายกสมาคมฯ รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ที่ปรึกษาฯ ดร. สุมล ปวิตรานนท์ อุปนายกฯ ศ.ดร. มาลินจุลศิริ และ เหรัญญิกฯ รศ.สพ.ญ. ดร. อนงค์ บิณฑวิหค เข้าประชุม ASIATOX Councilor Meeting ระหว่างการประชุม ASIATOX V ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ เมือง Taipei ประเทศ Taiwan
 
ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต รับรางวัล Poster award ในการนำเสนอผลงานในการประชุม ASIATOX V ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ เมือง Taipei ประเทศ Taiwan
 
กรรมการสมาคมฯและวิทยากรจากไทยถ่ายภาพร่วมกับ Dr. Chen-Chang Yang, ASIATOX Secretary General บนเรือสำราญในงานเลี้ยงรับรองวิทยากร ASIATOX V เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552