เลขาธิการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุม 8CTDC ในที่ประชุม ASIATOX V

เลขาธิการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ผศ.ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่ ประชาสัมพันธ์การประชุม 8CTDC ในที่ประชุม ASIATOX V ในวันที่ 12 กันยายน   พ.ศ. 2552 ณ เมือง Taipei ประเทศ Taiwan