การตรวจสอบสมาชิกภาพ

เรียน สมาชิกสมาคม

  สมาคมได้จัดทำรายชื่อของสมาชิกในปัจจุบันแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของสมาคม โดยจัดเรียงตามเลขที่สมาชิกและตัวอักษร เพื่อท่านสามารถตรวจสอบสมาชิกภาพของท่านได้ หากสมาชิกท่านใดไม่พบรายชื่อหรือแจ้งเปลี่ยนรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ โปรดแจ้งมายังสมาคม ที่ อีเมล์ tsthq@thaitox.org เพื่อให้ฝ่ายทะเบียนทำการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก